Qendra e Resurseve Gjenetike

Nje dritare per te shikuar te ardhmen…
Home » 2012 » maj

Stafi

maj 17th, 2012 Posted in STAFI

Ne kete faqe do te gjeni informacione mbi Stafin e Bankes Gjenetike.

                                    

         ______________

     

  PERBERJA E STAFIT

Prof. Dr. Halit SULOVARI
 •  Drejtor i Qendres se Resurseve Gjenetike
 • DETYRAT FUNKSIONALE:

Adresa kontakti: hsulovari@yahoo.it

Prof. As. Dr. Fetah ELEZI

 • Kordinator i Bankes Gjenetike.
 • Pergjegjes per: Resurset gjenetike te bimeve te arave.
 • DETYRAT FUNKSIONALE:
Adresa kontakti: elezi_fetah@yahoo.com
 

Prof.As.Dr. Belul GIXHARI

 • Pergjegjes per: Dokumentimin e resurseve gjenetike.

 • Adresa kontakti:
 mobil: ++355 67 28 83 637
           ++355 68 90 79 734
e_mail:
Universiteti Bujqesor Tirane: gixharibelul@ubt.edu.al,
Banka Gjenetike Shqiptare: bgixhari.agb@gmail.com,
Qendra e Resurseve Gjenetike: agb08dokument@gmail.com
 

Prof. As. Dr. Ilir CICI

Pergjegjes per: Resurset gjenetike te Dru-frutoreve.

 • DETYRAT FUNKSIONALE:

Adresa kontakti:

Prof.As.Dr.Adriatik CAKALLI

DETYRAT FUNKSIONALE:

A. Çakalli_CV

Adresa kontakti:
 mobil: ++355 67 33 74 242
e_mail: adriatikcakalli@gmail.com

Dr. Raimonda SEVO

 Pergjegjes per: Resurset gjenetike te pemeve Frutore.

DETYRAT FUNKSIONALE:

R.SEVO -CV Shqip

R.SEVO – CV English

Prof. As. Dr. Tatjana KOKA

Pergjegjes per: Resurset gjenetike te pemeve sub-tropikale.

DETYRAT FUNKSIONALE:

CV_Tatjana Koka

CV_T. KOKA_2014

Adresa kontakti: tatjanakokai@hotmail.comkokatatjana@yahoo.com

Prof. As. Dr. Frida CARKA

 Pergjegjes per: Resurset gjenetike të Hardhisë.

DETYRAT FUNKSIONALE:

Frida Çarka_CV_Shqip_2013

CV. Frida Çarka Anglisht

Adresa kontakti:  fridacarka@yahoo.com

 

Dr. Hairi ISMAILI

Pergjegjes per: Resurset gjenetike te ullirit dhe agrumeve.

Hairi Ismaili_CV

 • DETYRAT FUNKSIONALE:

Adresa kontakti: hairiismaili@yahoo.fr

Dr. Doriana BODE  Pergjegjes per:

Dr. Valbona HOBDARI

 Pergjegjes per: Ruajtjen dhe monitorimin e gjermoplazmes në koleksionin bazë.

 • DETYRAT FUNKSIONALE:

Adresa kontakti:

Dr. Destemona SHEHU
xxxxxxxx

Komentet Off

Kontakte

maj 17th, 2012 Posted in Kontaktet

Të gjithë të interesuarit mund të marrin informacione mbi aktivitetet e Bankës Gjenetike në linkun: www.bgj.ubt.edu.al

Të gjithë të interesuarit që duan të kontribojnë me artikuj, monografi, studime, etj. që lidhen me Resurset gjenetike bimore, me lashtësinë dhe autoktoninë e resurseve shqiptare mund të kontaktojnë në adresat:

 Banka Gjenetike e Shqipërisëagb08dokument@gmail.com

ose në adresat: gixharibelul@ubt.edu.al,  bgixhari.agb@gmail.com

JENI TE MIREPRITUR

Komentet Off

Rreth nesh

maj 16th, 2012 Posted in QENDRA RESURSEVE GJENETIKE BIMORE

HOME

Këtu do të gjeni informacione mbi Bankën Gjenetike, Strukturën dhe nën njësitë e bankës, etj.

 

 

 •  Banka Gjenetike Shqiptare / Albanian Gene Bank

Të përgjithshme

Banka gjenetike u krijua në vitin 1993 ,por si institucion i mirëfilltë shkencor me rëndesi kombëtare u sanksionua në  ligjin Nr.8732, datë 24.01.2001 “Për materialin mbjellës bimor”.

Me Vendimim të Këshillit të Ministrave, Nr.515, datë 19.07.2006 “Për ristrukturimin e Instituteve Kërkimore-Shkencore”, Banka Gjenetike kaloj në vartësi të Universitetit Bujqësor të Tiranës, ku Senati i tij me Vendim Nr.5 datë 30.01.2008, vendosi krijimin e Qendrës së Resurseve Gjenetike në nivel universiteti , duke e kaluar Bankën Gjenetike në nivel Qendre Kërkimore Shkencore.

Për strukturimin e saj , krahas kontributit dhe asistencën e organizmave si USAID , IFDC, Banka Botërore, kontribut të veçant kanë dhënë dhe ekspert shqipëtar e të huaj të fushës së resurseve gjenetike. .

Vendi ynë, megjithëse me një territor të vogël, ka rreth 3250 specie bimore, nga të cilat rreth 150 prej tyre futen në grupin e bimëve endemike.

Nga ky fond i resurseve gjenetike bimore, rreth 450 prej tyre janë specie të kultivuara ndërsa pjesa tjetër përbëjnë florën spontane.

 ____________
STRUKTURA ORGANIZATIVE:
Banka Gjenetike, zhvillon aktivitetet e saj në bazë të standarteve dhe funksionon si gjithë homologet e saj sipas
kesaj Strukture organizative:
 • grupi  i kërkuesve të resurseve gjenetike të bimëve të arave
 • grupi i kërkuesve të resurseve gjenetike të bimëve drufrutore
 • grupi i kërkuesve të dokumentimit të resurseve gjenetike

__________
             

LABORATORET
Laboratori për pranimin, përpunimin e kontrollin e materialit bimor, kontrollin e dokumentacionit shoqërues, matjen e lagështisë dhe aftësisë mbirëse, ambalazhimin, përgatitjen për ruajtje.
 • Laboratori i karakterizimit dhe vlerësimit, për vlerësimin dhe identifikimin e materialit të koleksionuar
 • Laboratori i ruajtjes, për ruajtjen afat-gjatë të resurseve gjenetike në dhomën e ruajtjes e përbërë nga një sistem frigoriferësh -20°C. duke siguruar ruajtjen e koleksionit bazë mbi 50 vjet.
 • Laboratori “in vitro”,  për  ruajtjen “in vitro”.
 • Dhoma frigoriferike,  për ruajtjen e koleksionit aktiv.

           ____________

FUNKSIONET

 • Kërkimi shkencor në fushën e resurseve gjenetike të bimëve dhe përmirësimit gjenetik të tyre.
 • Aktivitete të koleksionimit, rigjenerimit,shumëzimit, karakterizimit vlerësimit,   studimit dhe ruajtjes së resurseve gjenetike të vendit e të krijuara.
 • Inventarizimin e specieve të bimëve bujqësore me origjinë vendi në rrezik zhdukje dhe vlerësimin e gjendjes së tyre.
 • Krijimin e rregjistrit kombëtar të specieve të resurseve gjenetike të bimëve me origjinë vendi
 • Ruajtja e resurseve gjenetike ex-situ, in-situ, in-vivo dhe in-vitro.
 • Identifikimi dhe vlerësimi i resurseve gjenetike të bimëve në nivel biomorfologjik, biokimik dhe molekular.
 • Ngritja, e koleksioneve fushore,për ruajtjen e resurseve gjenetike autoktone.
 • Koordinimi i aktiviteteve me programet kombëtare për kërkim e zhvillim, institucionet qendrore dhe projektet rajonale në fushën e resurseve gjenetike.
 • Organizimi i inventarizimit,dokumentimit, informatizimit dhe publikimit të resurseve gjenetike të bimëve.
 • Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i materialeve e informacioneve me institucionet shkencore brenda dhe jashtë vendit, në fushën e resurseve gjenetike të bimëve.

____________________

PRIORITETET

 • Koleksionimi i resurseve gjenetike të bimëve autoktone dhe përfshirja e tyre në programet e ruajtjes afatgjatë.
 • Hartimi dhe programimi i aktiviteteve të vlerësimit të resurseve gjenetike të bimëve autoktone.
 • Monitorimi i koleksionit bazë nëpërmjet testimit të aftësive jetësore duke u mbështetur në rregulloren e Bankës Gjenetike dhe standartet ndërkombëtare.
 • Krijimi dhe plotësimi i koleksionit aktiv për realizimin e shkëmbimeve të resurseve gjenetike me subjektet e interesuara.
 • Krijimi i koleksioneve fushore për ruajtjen e specieve kryesore të bimëve me vlera ekonomike dhe të afërtit e egër të tyre.
 • Organizimi i ruajtjes në fermë, në zonat sa më afër vend origjinës, të specieve dhe varieteteve autoktone.
 • Bashkëpunimi me subjekte publike ose private për shtimin e mundësive të  ruajtjes të resurseve gjenetike të bimëve autoktone
 • Mbajtja e Regjistrit për Inventarin Kombëtar të resurseve gjenetike të bimëve autoktone.
 • Plotësimi i pasaportës me  treguesit e aksesioneve të resurseve gjenetike të bimëve autoktone dhe transferimi i të dhënave në katalogun evropian, EURISCO
 • Hartimi  dhe përmirësimi i standarteve,  për aktivitete që kryen Banka Gjenetike dhe përshtatja e tyre me standartet ndërkombëtare.
 • Krijimi i databaseve  me të dhënat e  koleksionimit, rigjenerimit, karakterizimit, vlerësimeve e ruajtjes të resurseve gjenetike të bimëve.
 • Publikimi i aktiviteteve të realizuara dhe rezultateve të arritura me resurset gjenetike të bimëve autoktone.
__________

Per me shume informacion kliko ne:

 __________
Komentet Off